24 kwietnia 2015

Skrypt środowiskowy batch

(Mój)Skrypt dodający do zmiennej PATH ścieżki (tylko raz, bez redundancji):

@echo off

IF DEFINED SetEnv goto eof

set SetEnv=1

set PATH=%PATH%;C:\Program Files (x86)\Vim\vim74

set PATH=%PATH%;C:\dev\software
set PATH=%PATH%;C:\dev\software\UniExtract
set PATH=%PATH%;C:\dev\software\GitExtensions-2.48.03
set PATH=%PATH%;C:\dev\software\cmake-3.2.1-win32-x86
set PATH=%PATH%;C:\dev\software\Git-1.9.5-preview20150319\bin
set PATH=%PATH%;C:\dev\software\upx391w
set PATH=%PATH%;C:\dev\software\svn-1.8.5
set PATH=%PATH%;C:\dev\software\python-3.4.3
set PATH=%PATH%;C:\dev\software\texlive\bin\win32


set INCLUDE=%INCLUDE%;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.1A\Include

echo Set git, cmake, includes, python3.4, TeXLive


:eof

Skrypt dodający wszystkie ścieżki z danego katalogu do zmiennej PATH

@echo off

for /f "delims=" %%D in ('dir /a:d /b software') do call :setp %%~fD

goto :eof

:setp
set PATH=%PATH%;%1
goto :eof

:eof

TrackBack

TrackBack URL dla tej wiadomości:
https://blog.kkthx.pl/2015/04/skrypt-srodowiskowy-batch/trackback/

Napisz komentarz