24 kwietnia 2015

Generator PDF ze źródeł LaTeXa

Plik główny LaTeXa

\documentclass [a4paper, fleqn] {mwart}
\usepackage [OT4] {fontenc}
\usepackage [utf8] {inputenc}
\usepackage {polski}

%definicje
\newcommand {\imienazwisko} {}
\newcommand {\tytul} {}

\usepackage{graphicx}
\usepackage[unicode]{hyperref}
\hypersetup {pdfauthor=\imienazwisko}
\hypersetup {pdftitle=\tytul}

\usepackage{float}

\author {\imienazwisko}
\title {\tytul}

\begin {document}
\maketitle

\end {document}

Generator plików PDF ze źródeł LaTeXa wraz z poprawianiem spójników(porzadki.pl).

@echo off
call env.batif "%1" == "" goto all
if "%1" == "all" goto all
if "%1" == "clean" goto clean
if "%1" == "cl" goto clean
if "%1" == "co" goto compile

:all
call :compile
goto eof

:clean
    del *.aux
    del *.log
    del *.out
    del *.snm
    del *.toc
    del *.lof
    del *.nav
    del *.ing
    del *.ilg
    goto eof


:compile
    del main.pdf

    setlocal
    set MAIN_TEX_FILE_NAME=main.tex

    for %%f in (*.tex) do (
        
        if NOT "%%f" == "%MAIN_TEX_FILE_NAME%" (
            copy "%%f" "%%f.bk"
            perl porzadki.pl "%%f.bk" > "%%f"
            rm "%%f.bk"
        )
    )


    pdflatex main.tex
    makeindex main.idx
    goto eof
:eof

Optymalizacja pliku pdf (zmniejszenie rozmiaru) – pakiet MikTeX (mgs zamiast gs):

mgs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.3 -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=wyjsciowy_plik.pdf wejsciowy_plik.pdf

TrackBack

TrackBack URL dla tej wiadomości:
https://blog.kkthx.pl/2015/04/generator-latex/trackback/

Napisz komentarz